Mua piano

Đàn piano

 • 1. Đàn Piano Yamaha U30Rw
  U30Rw cao 131cm thuộc họ U3 của Yamaha. Được sản xuất từ năm 1987 nên cho đến nay hầu hết đàn U30Rw còn khá mới. Đàn có chất âm chắc, sáng. Phù hợp với phòng rộng, ...
 • 2. Đàn Piano Yamaha U30BiC
  U30BiC cao 131cm thuộc họ U3 của Yamaha. Được sản xuất từ năm 1987 nên cho đến nay hầu hết đàn U30BiC còn khá mới. Đàn có chất âm chắc, sáng. Phù hợp với phòng ...
 • 3. Đàn Piano Yamaha W3ABiC
  W3ABiC cao 131cm thuộc họ U3 của Yamaha. Được sản xuất từ năm 1989 nên cho đến nay hầu hết đàn W3ABiC còn khá mới. Đàn có chất âm chắc, sáng. Phù hợp với phòng rộng, ...
 • 4. Đàn Piano Yamaha U30MhC
  U30MhC cao 131cm thuộc họ U3 của Yamaha. Được sản xuất từ năm 1987 nên cho đến nay hầu hết đàn U30MhC còn khá mới. Đàn có chất âm chắc, sáng. Phù hợp với phòng ...
 • 5. Đàn Piano Yamaha W3AMhC
  W3AMhC cao 131cm thuộc họ U3 của Yamaha. Được sản xuất từ năm 1990 nên cho đến nay hầu hết đàn W3AMhC còn khá mới. Đàn có chất âm chắc, sáng. Phù hợp với phòng rộng, ...
 • 6. Đàn Piano Yamaha U300MhC
  U300MhC cao 131cm thuộc họ U3 của Yamaha. Được sản xuất từ năm 1994 nên cho đến nay hầu hết đàn U300MhC còn khá mới. Đàn có chất âm chắc, sáng. Phù hợp với phòng rộng, ...
 • 7. Đàn Piano Yamaha U30ChC
  U30ChC cao 131cm thuộc họ U3 của Yamaha. Được sản xuất từ năm 1987 nên cho đến nay hầu hết đàn U30ChC còn khá mới. Đàn có chất âm chắc, sáng. Phù hợp với phòng rộng, ...
 • 8. Đàn Piano Yamaha MC101
  MC101 cao 108cm thuộc họ Console Piano của Yamaha. Được sản xuất từ năm 1985 nên cho đến nay còn nhiều đàn MC101 trong tình trạng khá mới. Đàn có chất âm sáng, phù hợp với ...
 • 9. Đàn Piano Yamaha MC201
  MC201 cao 114cm thuộc họ Studio Piano của Yamaha. Được sản xuất từ năm 1985 nên cho đến nay còn nhiều đàn MC201 trong tình trạng khá mới. Đàn có chất âm sáng, phù hợp với ...
 • 10. Đàn Piano Yamaha MC202
  MC202 cao 116cm thuộc họ Studio Piano của Yamaha. Được sản xuất từ năm 1985 nên cho đến nay còn nhiều đàn MC202 trong tình trạng khá mới. Đàn có chất âm sáng, phù hợp với ...
 • 11. Đàn Piano Yamaha MC203
  MC203 cao 116cm thuộc họ Studio Piano của Yamaha. Được sản xuất từ năm 1985 nên cho đến nay còn nhiều đàn MC203 trong tình trạng khá mới. Đàn có chất âm sáng, phù hợp với ...
 • 12. Đàn Piano Yamaha MC204
  MC204 cao 116cm thuộc họ Studio Piano của Yamaha. Được sản xuất từ năm 1985 nên cho đến nay còn nhiều đàn MC204 trong tình trạng khá mới. Đàn có chất âm sáng, phù hợp với ...
 • 13. Đàn Piano Yamaha MC301
  MC301 cao 121cm thuộc họ U1 của Yamaha. Được sản xuất từ năm 1985 nên cho đến nay còn nhiều đàn MC301 trong tình trạng khá mới. Đàn có chất âm sáng, phù hợp với phòng ...
 • 14. Đàn Piano Yamaha MC10A
  MC10A cao 121cm thuộc họ U1 của Yamaha. Được sản xuất từ năm 1990 nên cho đến nay phần lớn đàn MC10A còn khá mới. Đàn có chất âm sáng, phù hợp với phòng có diện tích nhỏ ...
 • 15. Đàn Piano Yamaha MC90
  MC90 cao 121cm thuộc họ U1 của Yamaha. Được sản xuất từ năm 1994 nên cho đến nay phần lớn đàn MC90 còn khá mới. Đàn có chất âm sáng, phù hợp với phòng có diện tích nhỏ ...
 • 16. Đàn Piano Yamaha MC108C
  MC108C cao 108cm thuộc họ Console Piano của Yamaha. Được sản xuất từ năm 1986 nên cho đến nay phần lớn đàn MC108C còn khá mới. Đàn có chất âm sáng, phù hợp với phòng có diện ...
 • 17. Đàn Piano Yamaha MC108E
  MC108E cao 108cm thuộc họ Console Piano của Yamaha. Được sản xuất từ năm 1986 nên cho đến nay phần lớn đàn MC108E còn khá mới. Đàn có chất âm sáng, phù hợp với phòng có ...
 • 18. Đàn Piano Yamaha MC108W
  MC108W cao 108cm thuộc họ Console Piano của Yamaha. Được sản xuất từ năm 1986 nên cho đến nay phần lớn đàn MC108W còn khá mới. Đàn có chất âm sáng, phù hợp với phòng có ...

Bán piano

Dan piano