Đàn Piano ZENONUZ CZ-32

Trên phím Dương cầm, cảm xúc nảy mầm, tình yêu trỗi dậy.

Trượt sang bên để xem phần còn lại

Đàn Piano ZENONUZ CZ-32

メーカー ブランド名 機種 高さ〔㎝〕 奥行〔㎝〕 間口〔㎝〕 重量〔㎏〕 発売開始 発売終了 価格 種別 塗色 オプション 備考
全音楽器製造㈱ ZENON CZ-32 100 184 150 380 - - 550,000 グランド なし

Facebook Comments ()