Đàn Piano ZENONUZ GZ-30

Trên phím Dương cầm, cảm xúc nảy mầm, tình yêu trỗi dậy.

Trượt sang bên để xem phần còn lại

Đàn Piano ZENONUZ GZ-30

メーカー ブランド名 機種 高さ〔㎝〕 奥行〔㎝〕 間口〔㎝〕 重量〔㎏〕 発売開始 発売終了 価格 種別 塗色 オプション 備考
全音楽器製造㈱ ZENON GZ-30 975 158 147 320 - - 385,000 グランド なし  

Facebook Comments ()