Đàn Piano Đàn Piano FUKUYAMA&SONS F-350

Trên phím Dương cầm, cảm xúc nảy mầm, tình yêu trỗi dậy.

Trượt sang bên để xem phần còn lại

Đàn Piano Đàn Piano FUKUYAMA&SONS F-350

メーカー ブランド名 機種 高さ〔㎝〕 奥行〔㎝〕 間口〔㎝〕 重量〔㎏〕 発売開始 発売終了 価格 種別 塗色 オプション 備考
東洋ピアノ製造株式会社 FUKUYAMA&SONS F-350 100 206 153 400 1969年4月     グランド なし  
東洋ピアノ製造株式会社 FUKUYAMA&SONS F-350 101 203 154 380 1980年4月   1,800,000 グランド なし  

Facebook Comments ()