Đàn Piano Gershwin G500 A2 seri 29179 Pianonet

Trên phím Dương cầm, cảm xúc nảy mầm, tình yêu trỗi dậy.

Facebook Comments ()