Đàn Grand Piano Yamaha G5E seri 3570461

Trên phím Dương cầm, cảm xúc nảy mầm, tình yêu trỗi dậy.

Facebook Comments ()