Trên phím Dương cầm, cảm xúc nảy mầm, tình yêu trỗi dậy.

Cấu trúc đàn Upright Piano