Basic Rules of Piano Care / Các quy tắc chăm sóc Piano cơ bản

Trên phím Dương cầm, cảm xúc nảy mầm, tình yêu trỗi dậy.

Basic Rules of Piano Care / Các quy tắc chăm sóc Piano cơ bản

Keep your piano in tune. It was specifically designed to be tuned to the international pitch standard of A-440 cycles per second. Your piano will sound its best and give you and your family the most pleasure when it is tuned regularly and kept in proper playing condition.

Giữ cho cây đàn piano của bạn đúng cao độ. Nó được thiết kế đặc biệt để chỉnh theo tiêu chuẩn quốc tế A-440, tức là nốt La ở quãng tám thứ tư có cao độ 440 vòng trên một giây. Đàn piano của bạn sẽ phát ra âm thanh tốt nhất và mang lại cho bạn và gia đình bạn niềm vui nhất khi nó được điều chỉnh thường xuyên và giữ ở cao độ chuẩn.

Keep your piano clean. Keep the keyboard covered when not in use to prevent dust from accumulating (although ivory keys need some exposure to light to prevent yellowing). Clean keys by occasionally wiping them with a damp cloth and drying them immediately. If accumulated debris can't be removed with a damp cloth, try wiping the cloth on a bar of mild soap or moisten with dishwashing detergent before wiping. Do not use chemicals or solvents to clean piano keys. Call a qualified piano technician to remove anything from the keys you can't wipe away.

Giữ đàn piano của bạn sạch sẽ. Giữ bàn phím được che phủ khi không sử dụng để ngăn bụi tích tụ (mặc dù các phím màu trắng ngà cần tiếp xúc với ánh sáng một chút để tránh bị ố vàng). Làm sạch các phím bằng cách thỉnh thoảng lau chúng bằng khăn ẩm và làm khô chúng ngay lập tức. Nếu không thể loại bỏ các mảnh vụn tích tụ bằng khăn ẩm, hãy thử lau miếng vải trên một thanh xà phòng nhẹ hoặc làm ẩm bằng nước rửa chén trước khi lau. Không sử dụng hóa chất hoặc dung môi để làm sạch phím đàn piano. Gọi cho một kỹ thuật viên piano có trình độ chuyên môn để loại bỏ bất kỳ thứ gì trên các phím mà bạn không thể xóa sạch.

To maintain the piano's finish, you may wipe the case with a damp cotton cloth to remove fingerprints, or polish with a reliable emulsion-type, water-based solution following the manufacturer's instructions. Avoid aerosol spray polishes that contain silicone. Your technician may suggest a specific brand name.

Để bảo quản lớp sơn vỏ của đàn piano, bạn có thể lau vỏ đàn bằng khăn bông ẩm để loại bỏ dấu vân tay hoặc đánh bóng bằng dung dịch gốc nước dạng nhũ tương đáng tin cậy theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Tránh dùng bình xịt đánh bóng có chứa silicone. Kỹ thuật viên của bạn có thể đề xuất một tên thương hiệu cụ thể.

The maintenance of the inner working of the piano and regulation should be left to a qualified piano technician. Resist dusting the inside of your piano, oiling the moving parts, or using moth or insect repellents. Your piano technician will take care of all internal problems.

Việc bảo dưỡng và căn chỉnh máy móc bên trong của đàn piano nên được giao cho một kỹ thuật viên piano có trình độ. Chống bám bụi bên trong đàn piano của bạn, bôi dầu vào các bộ phận chuyển động hoặc sử dụng các chất đuổi sâu bọ hoặc côn trùng. Kỹ thuật viên đàn piano của bạn sẽ chăm sóc tất cả các vấn đề bên trong.

Try to maintain a fairly consistent temperature and humidity control in the room where your piano is placed. It's important to keep your piano away from a heating register in winter, an air conditioning vent in the summer, a fireplace, a frequently opened window or outside door, and direct sunlight.

Cố gắng duy trì kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm tương đối ổn định trong phòng đặt đàn piano của bạn. Điều quan trọng là phải giữ đàn piano của bạn tránh xa lò sưởi vào mùa đông, lỗ thông gió điều hòa vào mùa hè, lò sưởi, cửa sổ thường xuyên mở hoặc cửa ra vào và ánh nắng trực tiếp.

Play your piano regularly. You'll get the most enjoyment from it and also reach your potential much faster. A disadvantage to idle pianos, assuming they also suffer a service lapse, is that a detrimental condition or environment can't be identified, and an escalating problem can result in damage that might not have occurred with regular service. Tuning a piano after years of not having been tuned often requires a pitch raise. As a piano ages, it may begin to develop more major problems which your technician can help you assess. You may look into rebuilding or reconditioning the piano.

Chơi piano của bạn thường xuyên. Bạn sẽ nhận được sự thích thú nhất từ nó và cũng đạt được tiềm năng của bạn nhanh hơn nhiều. Một bất lợi đối với đàn piano không hoạt động hoặc không được bảo dưỡng định kỳ là không thể xác định được điều kiện hoặc môi trường bất lợi và vấn đề leo thang có thể dẫn đến hư hỏng mà có thể được phát hiện và ngăn chặn với dịch vụ bảo dưỡng định kỳ. Chỉnh dây một cây đàn piano sau nhiều năm không được điều chỉnh thường đòi hỏi phải nâng cao độ. Khi một cây đàn piano già đi, nó có thể bắt đầu phát triển nhiều vấn đề lớn hơn mà kỹ thuật viên của bạn có thể giúp bạn đánh giá. Bạn có thể xem xét việc đại tu hoặc sửa chữa lại cây đàn ở mức độ cao hơn.

Keep all drinks and standing liquid containers off the piano. Should spilled water reach the action, notify you piano technician immediately. In many case, once liquids are spilled, the damage is irreversible which is why prevention is the safest rule to follow.

Không được để đồ uống và đồ đựng chất lỏng trên đàn piano. Nếu nước tràn vào máy, hãy thông báo cho kỹ thuật viên piano ngay lập tức. Trong nhiều trường hợp, một khi chất lỏng bị đổ, thiệt hại là không thể phục hồi, đó là lý do tại sao phòng ngừa là quy tắc an toàn nhất để tuân theo.

Select a piano technician with care. It's not only important that the service person be competent to perform tuning, regulation and repairs, but also that the person be someone you feel comfortable calling with questions concerning your piano's performance. Hiring a Registered Piano Technician who is committed to comprehensive service for your piano, and not just an occasional tuning, is your best assurance.

Lựa chọn kỹ thuật viên piano cẩn thận. Điều quan trọng không chỉ là nhân viên dịch vụ phải có đủ năng lực để thực hiện chỉnh dây, căn chỉnh máy và sửa chữa, mà còn là người mà bạn cảm thấy thoải mái khi gọi đến mỗi lúc có câu hỏi liên quan đến hiệu suất đàn piano của bạn. Việc thuê một Kỹ thuật viên Piano đã được chứng nhận, người cam kết cung cấp dịch vụ toàn diện cho cây đàn piano của bạn, chứ không chỉ điều chỉnh không thường xuyên, là sự đảm bảo tốt nhất của bạn.

Do not perform repairs yourself. Though a problem may appear easy to solve (such as replacing a loose key ivory), a qualified technician will have the proper tools and parts to make repairs quickly and correctly. It's important to remember that unsuccessful amateur repairs are usually much more expensive to fix than the initial problem and may decrease the value of your instrument.

Use only a professional piano mover to move your piano. You will avoid injury to yourself, your instrument, and your home.

Không tự sửa chữa. Mặc dù một vấn đề có thể dễ giải quyết (chẳng hạn như thay thế một phím ngà), một kỹ thuật viên có trình độ chuyên môn sẽ có các công cụ và bộ phận thích hợp để sửa chữa nhanh chóng và chính xác. Điều quan trọng cần nhớ là việc sửa chữa nghiệp dư không thành công thường đắt hơn nhiều so với vấn đề ban đầu và có thể làm giảm giá trị của nhạc cụ của bạn.

Chỉ sử dụng đội vận chuyển piano chuyên nghiệp để di chuyển piano của bạn. Bạn sẽ tránh được thương tích cho bản thân, nhạc cụ và ngôi nhà của bạn.

Finish Care

Chăm sóc Lớp phủ vỏ đàn Piano

The piano is unique among musical instruments because it also serves as fine furniture for the home. In fact, the term "piano finish" has traditionally been used to describe the highest standards in wood finishing. Properly maintaining that fine finish will enhance your home's decor and preserve the value of your piano.

Cây đàn piano là duy nhất trong số các loại nhạc cụ vì nó còn là đồ nội thất đẹp cho gia đình. Trên thực tế, thuật ngữ "Lớp phủ vỏ đàn piano" theo truyền thống được sử dụng để mô tả các tiêu chuẩn cao nhất trong hoàn thiện gỗ. Việc bảo quản lớp phủ đẹp đẽ đó một cách thích hợp sẽ nâng cao trang trí ngôi nhà của bạn và bảo tồn giá trị của cây đàn piano của bạn.

Basic Finish Care

Chăm sóc cơ bản lớp phủ vỏ đàn

Modern Pianos are finished with a variety of materials, from traditional lacquer to modern polyurethanes and polyester resins. Whatever the material, a piano finish is designed to protect the wood from dirt and liquid spills, reduce the damaging effects of humidity changes, and -- in the case of clear finishes -- enhance the beauty of the wood.

Đàn Piano hiện đại được hoàn thiện bằng nhiều chất liệu khác nhau, từ sơn mài truyền thống đến nhựa polyuretan và polyester hiện đại. Dù là chất liệu gì, lớp phủ của đàn piano được thiết kế để bảo vệ gỗ khỏi bụi bẩn và chất lỏng tràn vào, giảm tác hại của sự thay đổi độ ẩm và - trong trường hợp lớp phủ trong suốt - làm tăng vẻ đẹp của gỗ.

Modern finishes are designed to do their job without the additional aid of polishes or waxes. In most cases, a piano finish is best maintained by simply keeping it clean and avoiding exposure to direct sunlight, extremes of temperature and humidity, and abrasion.

Các lớp phủ hiện đại được thiết kế để thực hiện công việc của chúng mà không cần thêm sự trợ giúp của chất đánh bóng hoặc sáp. Trong hầu hết các trường hợp, lớp phủ của đàn piano được bảo quản tốt nhất bằng cách đơn giản là giữ cho nó sạch sẽ và tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, nhiệt độ, độ ẩm khắc nghiệt và sự mài mòn.

 1. Avoiding finish damage

Tránh làm hỏng lớp phủ

 • Your piano's cabinet, like all woodwork, is subject to expansion and contraction with humidity changes. Excessive wood movement can eventually cause the finish to develop tiny cracks and even separate from the wood. Moderating the temperature and humidity swings around the piano will help to preserve its finish as well as its overall structure and tuning stability.
 • Đàn piano của bạn, giống như tất cả đồ gỗ, có thể giãn nở và co lại khi độ ẩm thay đổi. Chuyển động quá mức của gỗ cuối cùng có thể khiến lớp sơn phát triển các vết nứt nhỏ và thậm chí tách khỏi gỗ. Điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm thay đổi xung quanh cây đàn piano sẽ giúp bảo toàn sơn vỏ cũng như cấu trúc tổng thể và độ ổn định cao độ dây đàn.
 • Locate the piano in a room with a fairly even temperature, away from drafts, dampness, and heat sources. ALWAYS AVOID DIRECT SUNLIGHT -- it will age the finish prematurely and cause color fading.
 • Đặt đàn trong phòng có nhiệt độ tương đối đồng đều, tránh gió lùa, ẩm ướt và các nguồn nhiệt. LUÔN TRÁNH ÁNH SÁNG TRỰC TIẾP - nó sẽ làm lớp sơn vỏ bị lão hóa sớm và làm phai màu
 • To prevent scratches, never set objects on your piano without a soft cloth or felt pad. Never place plants or drinks on a piano, because spillage and condensation can cause major damage.
 • Để tránh trầy xước, không bao giờ đặt các đồ vật trên đàn piano của bạn mà không có vải mềm hoặc đệm nỉ. Không bao giờ đặt cây hoặc đồ uống trên đàn piano, vì nước đổ và nước ngưng tụ có thể gây hư hỏng nặng
 1. Dusting your piano

Bụi đàn Piano

Dust is very abrasive, and can scratch the finish if wiped off with a dry cloth. To avoid scratching, dust the piano lightly with a feather duster. Alternatively, wipe lightly with a soft damp cloth to pick up the dust, followed immediately with a dry cloth. The cloths should be soft cotton such as flannel, because coarse or synthetic fabrics can scratch some finishes. Wring out the damp cloth thoroughly so it leaves no visible moisture on the surface.

Bụi rất dễ mài mòn và có thể làm xước lớp sơn nếu lau sạch bằng vải khô. Để tránh trầy xước, hãy lau nhẹ cây đàn piano bằng chổi lông. Ngoài ra, hãy lau nhẹ bằng khăn ẩm mềm để hút sạch bụi, sau đó dùng khăn khô ngay lập tức. Vải nên là bông mềm như vải nỉ, vì vải thô hoặc vải tổng hợp có thể làm xước sơn. Vắt kỹ khăn ẩm để không để lại hơi ẩm trên bề mặt.

To avoid creating swirl marks, always wipe with long straight strokes rather than circular motions. Wipe with the grain for natural wood finishes, or in the direction of the existing sheen pattern for solid-color satin finishes.

Để tránh tạo ra các vết xoáy, hãy luôn lau bằng những nét thẳng dài thay vì chuyển động tròn. Lau theo đường vân đối với bề mặt sơn bằng gỗ tự nhiên hoặc theo hướng của kiểu sáng bóng hiện có đối với bề mặt đồng màu.

Because some exposed parts inside your piano are fragile, it's best to let your technician clean these areas.

Vì một số bộ phận tiếp xúc bên trong đàn piano của bạn rất dễ vỡ, nên tốt nhất hãy để kỹ thuật viên của bạn làm sạch những khu vực này.

 1. Cleaning the finish.

Lau vỏ

To remove smudges and fingerprints, first dust using the damp/dry cloths as above. If heavier cleaning is necessary, dampen your cloth with a small amount of mild soap solution. A common product is Murphy's Oil Soap, available at most grocery and hardware stores.

Để loại bỏ vết ố và dấu vân tay, trước tiên hãy lau bụi bằng khăn ẩm / khô như trên. Nếu cần làm sạch mạnh hơn, hãy làm ẩm vải bằng một lượng nhỏ dung dịch xà phòng nhẹ. Một sản phẩm phổ biến là Xà phòng Dầu Murphy, có bán tại hầu hết các cửa hàng tạp hóa.

 1. To polish or not?

Đánh bóng hay không

Before using polish on your piano, be sure it is actually necessary and beneficial. In general, most manufacturers recommend against using polishes because of the potential for damage to the finish and contamination of other parts of the instrument.

Trước khi sử dụng chất đánh bóng trên đàn piano của bạn, hãy chắc chắn rằng nó thực sự cần thiết và có lợi. Nói chung, hầu hết các nhà sản xuất khuyến cáo không nên sử dụng chất đánh bóng vì có khả năng làm hỏng lớp hoàn thiện và nhiễm bẩn các bộ phận khác của thiết bị

Common household products such as "lemon oil" or inexpensive "furniture polish" should be avoided. Despite the labels' claims that they "protect" the finish or "feed" the wood, they offer no protection from scratching and can actually soften the finish if over-used. Worse, they often contain silicones and oils that contaminate the wood, complicating future refinishing or repairs. Silicone is especially dangerous because of its tendency to spread within the piano, sometimes causing extensive internal damage. Avoid aerosol products altogether since the over-spray can contaminate piano strings, tuning pins and action parts.

Nên tránh các sản phẩm gia dụng thông thường như "dầu chanh" hoặc "chất đánh bóng đồ đạc" rẻ tiền. Mặc dù các nhãn hàng tuyên bố rằng chúng "bảo vệ" lớp sơn hoặc "dưỡng" gỗ, chúng không bảo vệ khỏi trầy xước và thực sự có thể làm mềm lớp sơn nếu sử dụng quá mức. Tệ hơn nữa, chúng thường chứa silicon và dầu làm ô nhiễm gỗ, gây phức tạp cho việc sửa chữa hoặc sửa chữa trong tương lai. Silicone đặc biệt nguy hiểm vì nó có xu hướng lan rộng bên trong đàn piano, đôi khi gây ra những hư hỏng lớn bên trong. Tránh hoàn toàn các sản phẩm dạng xịt vì xịt quá nhiều có thể làm ô nhiễm dây đàn piano, chốt chỉnh và các bộ phận hoạt động.

An appropriate polish can help to restore luster to a dulled finish or reduce the tendency of some finishes to show fingerprints. However, it should be applied sparingly and infrequently, and all excess should be wiped clean with a soft dry cloth so no visible film remains. To prevent scratching, always dust before polishing. Specific recommendations follow.

Chất đánh bóng thích hợp có thể giúp khôi phục độ bóng cho lớp sơn bị xỉn màu hoặc giảm xu hướng để lại dấu vân tay của một số lớp sơn. Tuy nhiên, nó nên được áp dụng một cách hạn chế và không thường xuyên, và tất cả phần thừa phải được lau sạch bằng một miếng vải khô mềm để không còn nhìn thấy màng. Để tránh trầy xước, luôn phủ bụi trước khi đánh bóng. Các khuyến nghị cụ thể theo sau

 1. Removing a heavy polish build-up.

Loại bỏ vết bẩn tích tụ

 • If your piano's finish appears gummy, oily, or streaked, it may be contaminated with too much or the wrong type of polish. Adding more polish will not correct this problem. Instead the finish should be thoroughly cleaned, then evaluated for any further treatment.
 • Nếu lớp sơn của đàn piano của bạn xuất hiện vết như keo, dính dầu hoặc có vết sọc, nó có thể bị nhiễm bẩn quá nhiều hoặc không đúng loại chất đánh bóng. Thêm nhiều chất đánh bóng sẽ không khắc phục được vấn đề này. Thay vào đó, lớp sơn phải được làm sạch kỹ lưỡng, sau đó đánh giá để xử lý thêm
 • To remove accumulations of old polish, use a cloth dampened with a mild soap as in item 3 above. Wring the cloth thoroughly to minimize wetting of the finish, and dry the surface immediately. Test a small area first to make sure the washing does not cause white marks or softening of an older finish.
 • Để loại bỏ lớp sơn cũ tích tụ vết bẩn, hãy sử dụng một miếng vải được làm ẩm bằng xà phòng nhẹ như trong mục 3 ở trên. Vắt kỹ miếng vải để giảm thiểu thấm ướt lớp sơn và làm khô bề mặt ngay lập tức. Trước tiên hãy kiểm tra một khu vực nhỏ để đảm bảo việc làm sạch không gây ra vết trắng hoặc làm mềm lớp sơn cũ.
 • If stronger cleaning is necessary, look for a product called "wood cleaner and wax remover" at hardware or wood workers supply stores, or ask your technician for a suggestion.
 • Nếu cần làm sạch mạnh hơn, hãy tìm sản phẩm có tên "chất tẩy rửa gỗ và sáp" tại các cửa hàng cung cấp, hoặc hỏi kỹ thuật viên của bạn để được gợi ý.
 • Once the original finish is clean, you can either leave it as is or enhance the gloss and clarity with an appropriate polish according to the finish type listed below.
 • Sau khi lớp sơn cũ đã sạch, bạn có thể để nguyên hoặc tăng cường độ bóng và độ trong bằng chất đánh bóng thích hợp theo loại Lớp phủ được liệt kê dưới đây.

Care of specific finish types

Chăm sóc các loại Lớp phủ cụ thể

The two most common piano finishes are lacquer and polyester. Either material may come in clear, black, white, or other colors. Check your piano's owner information booklet to determine the type and recommended care of your piano's finish, or ask your technician or dealer for help if you're not sure.

Hai loại Lớp phủ phổ biến nhất của đàn piano là sơn mài và polyester. Vật liệu có thể có màu trong, đen, trắng hoặc các màu khác. Kiểm tra Sổ bảo dưỡng đàn piano của bạn để xác định loại và cách chăm sóc được khuyến nghị khi tạo Lớp phủ cho đàn piano của bạn, hoặc yêu cầu kỹ thuật viên hoặc đại lý của bạn giúp đỡ nếu bạn không chắc chắn.

Lacquer

Sơn mài

Most, but not all, American-made pianos have lacquer finishes. They may be satin (dull sheen), semi-gloss, or high gloss.

Hầu hết, nhưng không phải tất cả, những cây đàn piano do Mỹ sản xuất đều có lớp sơn mài. Chúng có thể là satin (bóng mờ), bán bóng hoặc độ bóng cao.

 • Cleaning -- For general dusting and cleaning of lacquer finishes, see items 2 and 3 preceding. Be especially careful to avoid scratching high gloss finishes by using only very soft, clean cloths and wiping with light pressure. For satin finishes, always rub in line with the existing sheen.
 • Làm sạch - Để biết tổng quát về cách lau bụi và làm sạch các lớp sơn mài, xem mục 2 và 3 trước. Đặc biệt cẩn thận để tránh làm xước lớp sơn có độ bóng cao bằng cách chỉ sử dụng vải mềm, sạch và lau với áp lực nhẹ. Đối với lớp phủ bóng mờ, hãy luôn chà xát phù hợp với lớp bóng hiện có.
 • Polishing -- Satin finishes are intended to be dull and will normally have a poor appearance if a gloss-producing polish is applied. If desired, a polish may be applied to gloss or semigloss finishes. Two common products are Guardsman Furniture Polish and OZ Cream Polish. Your technician may carry these or other products especially recommended for piano care. Note the safety measures listed under item 4 regarding selecting and applying polishes.
 • Đánh bóng - Các lớp phủ bóng mờ thường bị xỉn màu và thường sẽ có vẻ ngoài kém sắc nếu sử dụng chất đánh bóng tạo độ bóng. Nếu muốn, có thể phủ một lớp sơn bóng lên các lớp phủ bóng hoặc mờ. Hai sản phẩm phổ biến là Guardsman Furniture Polish và OZ Cream Polish. Kỹ thuật viên của bạn có thể mang theo những sản phẩm này hoặc những sản phẩm khác được khuyến nghị đặc biệt để chăm sóc đàn piano. Lưu ý các biện pháp an toàn được liệt kê trong mục 4 liên quan đến việc lựa chọn và sử dụng chất đánh bóng.

When cleaning or polishing a lacquer finish, avoid hard pressure on sharp corners and edges since the finish can easily wear through to bare wood. 

Khi làm sạch hoặc đánh bóng lớp sơn mài, tránh đè mạnh lên các góc và cạnh sắc nhọn vì lớp sơn hoàn thiện có thể dễ dàng bị mài mòn thành gỗ trần

Polyester

Most Asian and European pianos have polyester finishes in satin or high-gloss (called high polish). This material is harder and more scratch-resistant than lacquer, and best maintained by simple dusting and cleaning.

Hầu hết các cây đàn piano châu Á và châu Âu có lớp hoàn thiện bằng polyester trong bóng mờ hoặc bóng cao. Chất liệu này cứng hơn và chống trầy xước tốt hơn sơn mài, và được duy trì tốt nhất bằng cách phủi bụi và lau chùi đơn giản

 • Cleaning -- Use the same procedure as for lacquer.
 • Làm sạch - Sử dụng quy trình tương tự như đối với sơn mài
 • Polishing -- Satin polyester looks best when simply kept clean. Avoid gloss-producing polishes, which leave satin finishes looking shiny but scratched. High-polish polyester finishes need only be kept clean to maintain their gloss. However, high-wear areas such as the music desk may eventually develop a hazy appearance caused by many fine scratches. These areas can be buffed back to a high gloss using a product designed to remove tiny scratches from fiberglass boats or plastic windows in convertible cars. Two such products are Meguiar's Mirror Glaze #17 Plastic Cleaner, and Meguiar's s Mirror Glaze #9 Swirl Remover--available from marine supply, auto-parts, or automotive paint supply stores. Your technician may carry special products for this purpose, or can recommend a local source.
 • Đánh bóng - Satin polyester trông đẹp nhất khi được giữ sạch một cách đơn giản. Tránh các chất đánh bóng tạo độ bóng, làm cho lớp hoàn thiện sa tanh trông sáng bóng nhưng bị xước. Các lớp hoàn thiện bằng polyester có độ đánh bóng cao chỉ cần được giữ sạch để duy trì độ bóng của chúng. Tuy nhiên, các khu vực có độ mài mòn cao như giá nhạc có thể xuất hiện mờ do nhiều vết xước nhỏ. Những khu vực này có thể được đánh bóng trở lại với độ bóng cao bằng cách sử dụng một sản phẩm được thiết kế để loại bỏ các vết xước nhỏ trên thuyền sợi thủy tinh hoặc cửa sổ nhựa trên xe ô tô mui trần. Hai sản phẩm như vậy là Chất tẩy rửa nhựa Mirror Glaze # 17 của Meguiar và Chất tẩy bóng gương của Meguiar's Mirror Glaze # 9 - có sẵn tại các cửa hàng cung cấp hàng hải, phụ tùng ô tô hoặc sơn ô tô. Kỹ thuật viên của bạn có thể mang theo các sản phẩm đặc biệt cho mục đích này hoặc có thể giới thiệu một nguồn địa phương.

Finish Repairs

Sửa chữa lớp phủ

Dents. scratches, and chips sometimes occur, spoiling the appearance of an otherwise perfect finish. Such damage can usually be corrected by a specialist in "finish touch-up". Your piano technician may perform this service, or can offer a referral.

Đôi khi xảy ra vết lõm, vết xước và sứt mẻ, làm hỏng vẻ ngoài của một lớp sơn phủ. Những hư hỏng như vậy thường có thể được sửa chữa bởi một chuyên gia trong lĩnh vực "hoàn thiện". Kỹ thuật viên piano của bạn có thể thực hiện dịch vụ này hoặc có thể giới thiệu.

Cleaning your keys

Vệ sinh phím đàn

 • Piano keys eventually become soiled with accumulated oil and dirt from fingers. To clean your white keys, use a soft cloth dampened with water and a small amount of mild soap. Avoid solvents. Make sure the cloth is thoroughly wrung out, and wipe the keys back-to-front rather than side-to-side, so excess moisture and dirt will not seep down the sides of the keys. Clean only a few keys at a time drying immediately with a clean cloth.
 • Các phím đàn piano cuối cùng trở nên bẩn với dầu và bụi bẩn tích tụ từ ngón tay. Để làm sạch các phím màu trắng của bạn, hãy sử dụng một miếng vải mềm thấm nước và một ít xà phòng nhẹ. Tránh dung môi. Đảm bảo rằng vải được vò kỹ và lau các phím từ trước ra sau thay vì từ bên này sang bên kia để hơi ẩm và bụi bẩn thừa sẽ không thấm xuống các cạnh của phím. Chỉ làm sạch một vài phím tại một thời điểm, làm khô ngay lập tức bằng vải sạch
 • Ivory keys are porous, and excessive moisture can penetrate and loosen their glue joints. Also, a dirty or brightly colored cleaning cloth can transfer stains into the ivory.
 • Các phím ngà xốp và hơi ẩm quá mức có thể xâm nhập và làm lỏng các mối nối keo của chúng. Ngoài ra, khăn lau bẩn có thể chuyển vết bẩn vào phím.
 • Clean sharps in the same manner, but use a separate cloth for painted wooden sharps to avoid black stains on the white keys.
 • Làm sạch các phím đen theo cách tương tự, nhưng sử dụng một miếng vải riêng cho các phím này để tránh vết đen dây sang phím trắng (nếu phím đen được làm từ gỗ phủ sơn).

Finish Care Steps

Các bước chăm sóc sơn vỏ

 • Locate your piano to avoid direct sunlight as well as excessive temperature and humidity changes.
 • Đặt đàn piano của bạn để tránh ánh nắng trực tiếp cũng như sự thay đổi nhiệt độ và độ ẩm quá mức.
 • To avoid scratching, always remove dust first with a damp cloth or feather duster before wiping with a dry cloth.
 • Để tránh trầy xước, luôn lau sạch bụi trước bằng khăn ẩm hoặc chổi lông trước khi lau bằng vải khô
 • Never place drinks, plants, etc. on the finish.
 • Không được đặt đồ uống, chất lỏng, cây cối lên đàn.
 • Avoid placing vinyl or rubber in contact with the piano.
 • Tránh để nhựa vinyl hoặc cao su tiếp xúc với đàn piano
 • Make sure that piano lamps, etc. have a felt-padded base.
 • Đảm bảo rằng đèn đàn piano, v.v. có đế đệm bằng nỉ
 • Avoid touching piano strings with fingers or damp cloths.
 • Tránh chạm ngón tay hay khăn ẩm vào dây đàn.
 • Delicate parts inside your piano should be cleaned only by your technician.
 • Các bộ phận tinh tế bên trong đàn piano của bạn chỉ nên được làm sạch bởi kỹ thuật viên của bạn
 • Use polish sparingly, if at all.
 • Sử dụng ít chất đánh bóng.
 • Avoid aerosol products.
 • Tránh các sản phẩm bình xịt
 • Read labels carefully, and avoid any product containing silicone.
 • Đọc kỹ nhãn mác và tránh bất kỳ sản phẩm nào có chứa silicone
 • Before playing, always wash your hands to prevent staining the sides and tops of the keys.
 • Trước khi chơi, luôn rửa tay để tránh làm bẩn mặt và mặt phím.

Bài được Pianonet dịch từ Trang chính thức của Hiệp hội kỹ thuật Piano Quốc tế ngày 17/8/2020. Sao chép phải ghi rõ nguồn.

Facebook Comments ()

Bài viết liên quan
Vũ Hiệp 30/11/2019

Học đàn Piano có dễ không?

Như thế, chỉ cần em cố gắng tham gia “hành” cùng con đều đặn, để tạo thành cái nếp cho cháu. Bên cạnh đó em hãy theo dõi để cảm nhận sự khác biệt từ lúc cháu bắt đầu tập cho đến khi hoàn thành bất kỳ bài nào. Được vậy, anh chắc rằng mẹ con em sẽ có một tương lai lâu dài với cây đàn Piano và đó nếu c...
Lượt xem: 1007 Chi tiết
Vũ Hiệp 22/12/2019

TRA NĂM SẢN XUẤT ĐÀN PIANO

Nếu là đàn Yamaha và Kawai, dựa vào số Serial bạn có thể biết năm sản xuất của đàn bằng cách tra theo link dưới đây: Tra năm sản xuất của đàn Yamaha Tra năm sản xuất của đàn Kawai Nếu là đàn của các hãng Piano khác được sản xuất tại Nhật trước năm 2000, Quý khách có thể liên hệ trực tiếp để P...
Lượt xem: 904 Chi tiết
Vũ Hiệp 22/12/2019

TƯ THẾ NGỒI CHƠI PIANO

Tư thế ngồi chơi đàn rất quan trọng với nhiều người khi học piano. Việc ngồi đúng tư thế không chỉ đem lại cho bạn một hình ảnh đẹp bên cây đàn mà nó còn giúp bạn tránh những căn bệnh liên quan đến cột sống hay lưng. Nếu bạn là một người mới tập đàn, bạn nên có tư thế chơi Piano chuẩn ngay từ đầu, b...
Lượt xem: 718 Chi tiết
Vũ Hiệp 22/12/2019

HƯỚNG DẪN SẤY ĐÀN KHI ĐÀN BỊ ẨM GÂY KẸT BÚA

Xử lý đàn bị nhiễm ẩm:Khi độ ẩm không khí lên cao (>80%) và kéo dài nhiều ngày, máy đàn có thể bị nhiễm ẩm. Những hiện tượng sau sẽ xuất hiện như đàn có tạp âm, một số nốt đánh không kêu, một số phím không nhạy v.v...Lúc này nên trang bị Máy hút ẩm cho đàn sớm để tránh những hỏng hóc ng...
Lượt xem: 1162 Chi tiết
Vũ Hiệp 22/12/2019

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PEDAL VANG VÀ PEDAL GIỮA CỦA ĐÀN UPRIGHT PIANO

Pedal là hệ thống bàn đạp. Trừ những cây đàn được sản xuất quá lâu rồi, còn lại thường có 3 pedal. Công dụng của từng chiếc như sau: Được sử dụng nhiều nhất là Pedal bên trái gọi là Damper Pedal, nó có tác dụng tách hệ thống Damper ra khỏi dây, giúp cho âm thanh ngân vang lâu hơn. Pedal bên phải...
Lượt xem: 818 Chi tiết
Vũ Hiệp 14/03/2020

Cha mẹ đồng hành cùng con cái học đàn Piano

Tôi dám cam đoan rằng hiếm có đứa trẻ nào khi hỏi “con thích làm gì?” bảo rằng “con thích học” cả, ngoại trừ khả năng đứa bé đó là thiên tài tự bản năng đam mê một môn nào đấy(!). Khi từ trường về nhà, bé thường không quan tâm đến việc tập luyện và cha mẹ chỉ nhắc các bé như là một thói quen của ngư...
Lượt xem: 442 Chi tiết
Vũ Hiệp 22/12/2019

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐÀN CÓ HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG CHƠI (DISKLAVIER)

- Bạn đã bao giờ nhìn thấy một cây đàn Piano không có người chơi mà nó vẫn tự chơi chưa?- Không phải là ma quỷ gì đâu, đó là một hệ thống mang tên Disklavier. - Đàn có hệ thống này giúp người ta có thể thưởng thức trực tiếp trên đàn các tác phẩm của những nghệ sỹ lớn, như thể họ đang ngồi trên ...
Lượt xem: 633 Chi tiết
Vũ Hiệp 14/03/2020

Tổng hợp giáo trình, tài liệu học piano hay cho người mới bắt đầu

Tôi dám cam đoan rằng hiếm có đứa trẻ nào khi hỏi “con thích làm gì?” bảo rằng “con thích học” cả, ngoại trừ khả năng đứa bé đó là thiên tài tự bản năng đam mê một môn nào đấy(!). Khi từ trường về nhà, bé thường không quan tâm đến việc tập luyện và cha mẹ chỉ nhắc các bé như là một thói quen của ngư...
Lượt xem: 1652 Chi tiết
Vũ Hiệp 14/03/2020

Làm sao để tìm được một giáo viên Piano đúng: Tâm thư gởi các bố mẹ!

Thưa quý phụ huynh, khi suy nghĩ về những gì sẽ chia sẻ với quý Phụ huynh, tôi đã quyết định cách tốt nhất là viết một tâm thư này dành riêng cho quý vị.Một phụ huynh có thể tự hỏi: làm thế nào để tôi mang âm nhạc vào cuộc sống của con tôi? Làm thế nào để tôi tìm đúng giáo viên piano cho con mình? T...
Lượt xem: 507 Chi tiết